برنامه هاي تغذيه ارائه شده کلي بوده و با توجه به آناليز خاک، علائم برگي ومراحل رشدي مي توان برنامه تغذيه مناسب تري ارائه نمود.

جهت دريافت مشاوره رايگان با شماره هاي تماس شركت و بخش فني تماس حاصل فرمائيد.